Avantatges de reservar online!
  • Millor preu garantit
  • Cancel·lació gratuïta
COVID-19 Informació per als nostres clients Més informació
Reserva Online

Política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVADESA.

ABAST

La present política de privadesa de CALIFORNIA GARDEN, SA regula la obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet de CALIFORNIA GARDEN, SA.

Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats o els productes comercialitzats per CALIFORNIA GARDEN, SA, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular CALIFORNIA GARDEN, SA, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.hotelescaliforniasalou.com.


¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades

CALIFORNIA GARDEN, SA és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta i que es comercialitzen en aquesta web.


CALIFORNIA GARDEN, SA es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable:CALIFORNIA GARDEN, SA

CIF: A43062983

Direcció: Autovia Tarragona - Salou, 13 43840 Salou (Tarragona)


Contacti amb el nostre Delegat de Protecció de Dades

Sra. Natalia Monreal Miguel - Autovia Tarragona - Salou, 13 43840 Salou (Tarragona) – administracion-direccion@hotelcaliforniagarden.com.
¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el previst a la normativa vigent, CALIFORNIA GARDEN, SA només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, identificatives i econòmiques facilitades pels Usuaris per a la possible gestió de reserves al nostre establiment. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:

• Gestió de les dades de contacte per a poder donar resposta als dubte i/o preguntes formulades, sent la base legal el seu consentiment.

• Enviament de comunicacions que pugui ser del seu interès, en el cas que correspongui, sent la base legal el seu consentiment.

• Gestió de reserves del nostre Hotel, sent la base legal el seu consentiment així com l’execució d’una relació contractual.

• Gestió dels contractes d’hostalatge amb els nostres Clients, sent la base legal el seu consentiment així com l’execució de la relació contractual.

• Gestió de la relació contractual subscrita amb els col·laboradors externs de la nostra Entitat, sent la base legal l’execució de la relació contractual subscrita entre ambdues parts.

• Gestió de la relació contractual subscrita amb el personal propi de la nostra Entitat, sent la base legal l’execució de la relació contractual subscrita entre ambdues parts

• Gestió dels processos de selecció de personal que puguem iniciar al interior de la nostra Entitat, sent la base legal el seu consentiment.

• Gestió de les imatges captades mitjançant els dispositius de videovigilància col·locats a les instal·lacions de la nostra Entitat, sent la base legal el compliment d’una missió en interès públic.

S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.


Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics.


¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.


¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les dades que s’introdueixin a la pàgina web seran cedits a PROMITEL, SL, entitat del nostre Grup que gestiona els nostres apartaments turístics, en el cas que Vostè realitzi la reserva o contractació d’algun/s dels nostres apartaments, amb la única finalitat de poder atendre de forma adient aquesta relació contractual. Igualment, les seves dades poden ser comunicades als següents tercers de confiança de CALIFORNIA GARDEN, SA: tercers que ens ajuden a proporcionar Serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d'allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre Vostè.

CALIFORNIA GARDEN, SA col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

CALIFORNIA GARDEN, SA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La Web pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. CALIFORNIA GARDEN, SA no es farà responsable de les informacions que es puguin recollir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privadesa que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.


¿Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:


CALIFORNIA GARDEN, SA

Autovia Tarragona - Salou, 13 43840 Salou (Tarragona)

administracion-direccion@hotelcaliforniagarden.com


Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.


COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:


CALIFORNIA GARDEN, SA

Autovia Tarragona - Salou, 13 43840 Salou (Tarragona)

administracion-direccion@hotelcaliforniagarden.com


COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

CALIFORNIA GARDEN, SA recomana que, abans d'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l'avís legal, política de Cookies i política de privadesa.

En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal i Política de privadesa.


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. CALIFORNIA GARDEN, SA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CALIFORNIA GARDEN, SA amb domicili a l’Autovia Tarragona - Salou, 13 43840 Salou (Tarragona) i amb la gestió del domini d’Internet www.hotelescaliforniasalou.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail administracion-direccion@hotelcaliforniagarden.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.


INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I DE XARXES SOCIALS

CALIFORNIA GARDEN, SA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

CALIFORNIA GARDEN, SA, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privadesa i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

CALIFORNIA GARDEN, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

CALIFORNIA GARDEN, SA recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions:

• Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o “nicks” personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

• Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privadesa que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.

• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

• Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

• Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

• S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.Subscriure's