Avantatges de reservar online!
 • Millor preu garantit
 • Cancel·lació gratuïta
COVID-19 Informació per als nostres clients Més informació
Reserva Online

Avis legal dels Hotels Califòrnia

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS, és la marca comercial de CALIFORNIA GARDEN, SA amb CIF A43062983 i Promitel, SL, amb CIF B50577501, inscrites en el Registre Mercantil de Tarragona, tom 468, llibre 376, secció 3a, foli 146, full 5433, inscripció 1ª Registre Mercantil de Saragossa, tom 1577, llibre 0, foli 224, full Z12639 CALIFORNIA HOTELS i APARTAMENTS actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. Nº d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya de Hotel California Garden 634. Nº d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya de Hotel California Palace 797. Nº d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya d'Apartaments Califòrnia ATT 2. Qualsevol altra activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat única i exclusivament de les societats esmentades, propietàries d'aquest domini i que opera amb la marca CALIFORNIA HOTELS i APARTAMENTS, atenent per qüestions comercials a l'adreça següent: autovia Salou - Tarragona, 13 43840 Salou (Tarragona) CONCEPTE D'USUARI La utilització de la Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o utilitzar malament un vincle, tant al connectar a la web de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS com al accedir a la informació d'altres webs des de la web de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS.

INFORMACIÓ SOBRE L'UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

 • Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
 • Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
 • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UN FALLO TÈCNIC I DE CONTINGUT

CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus. CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CALIFORNIA HOTELS i APARTAMENTS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit de el Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut de qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de CALIFORNIA HOTELS i APARTAMENTS. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CALIFORNIA HOTELS i APARTAMENTS, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través de l'correu electrònic. CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions , considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS. D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CALIFORNIA HOTELS i APARTAMENTS sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes. CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CALIFORNIA HOTELS I APARTAMENTS.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades i política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR); la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, els informem que la Política de Protecció de dades i Política de privacitat de la nostra empresa, en el que es refereix a el tractament de les seves dades personals, és la següent:

Responsable del tractament de les dades personals:

El responsable del tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i mitjans del tractament.

En aquest cas, les dades del responsable del tractament són els següents:

Identitat: CALIFORNIA GARDEN S.A i Promitel S.L

CIF: A-43062983 i B50577501

Direcció postal: Autovia Tarragona Salou Nº13

Telèfon: 977 38 11 00

Adreça electrònica: info@hotelescaliforniasalou.com

L'empresa disposa de delegat de protecció de dades amb email: info@hotelescaliforniasalou.com

CALIFORNIA GARDEN SA i Promitel SL en qualitat de responsable de les dades i de la pàgina web, de conformitat amb la normativa legal vigent, i en concret, amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD o GDPR), així com per la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de el comerç Electrònic (LSSICE), us informem que tenim implementades mesures tècniques i organitzatives adequades, segons l'estat de la tècnica i el cost de la seva aplicació pel que fa als riscos i la naturalesa de les dades personals tractades, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades personals.

Dades personals:

Les dades personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable ( «l'interessat»); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.nHi ha una gran varietat d'informació que es considera dades personals, per exemple, el nom, informació de contacte, nombre d'identificació, IP de l'ordinador, etc. Per ampliar aquesta informació podeu consultar la web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.agpd.es) o la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat), entre d'altres.

Tractament de dades personals:

Es considera tractament de dades personals qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció de les dades.

Finalitat del tractament de les dades:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzades exclusivament per a les següents finalitats:

 • Reserva, registre i contractació de productes: Gestionar i executar la prestació dels serveis i / o productes contractats o sol·licitats pels interessats, així com les gestions necessàries per dur a terme la relació contractual amb l'interessat, la qual cosa inclou informar, tramitar, gestionar, modificar i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la gestió de la seva reserva o compra, així com la posterior facturació i cobrament. Es poden realitzar anàlisis d'usos basant-se l'historial de compres i reserves d'un mateix interessat, sense que en cap cas es prenguin decisions automatitzades que comportin efectes jurídics.
 • Llibre registre d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria: Recollir, gestionar i trametre la informació establerta per la normativa legal vigent pel que fa a el llibre registre d'entrades de viatgers en establiments hotelers.
 • Consultes: Atendre, respondre i seguir les consultes i sol·licituds efectuades pels interessats i / o proporcionar informacions sol·licitades per l'usuari.
 • Accés a l'àrea privada "la meva reserva": Gestionar el registre i permetre l'accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l'estat de la seva reserva, així com l'administració general del compte, que permet modificar les dades de la mateixa , el seu manteniment, control, gestió o cancel·lació, en el cas en què s'hagi donat d'alta com a usuari.
 • Publicitat de productes i serveis propis: Enviar comunicacions comercials publicitàries (newsletters) relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (correu electrònic, correu postal o telèfon), amb promocions i descomptes, invitacions a esdeveniments organitzats per l'empresa, etc. en el supòsit en què l'interessat hagi acceptat i consentit l'enviament de comunicacions comercials mitjançant l'alta i subscripció a la Newsletter.
 • Finalització de reserves inacabades: Posar-se en contacte per qualsevol mitjà (correu electrònic o telèfon) amb l'usuari en el supòsit en què no s'hagi finalitzat la reserva amb l'objectiu de conèixer el motiu pel qual no s'ha finalitzat la mateixa.
 • Borsa de treball: Valorar i gestionar el seu currículum vitae i les dades acadèmiques i professionals que ens hagi facilitat, per als processos de selecció als quals s'hagi inscrit o els que s'adaptin al seu perfil professional, i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, i entre elles, posar-nos en contacte amb vostè per ampliar la informació o concertar una entrevista, en el supòsit en què l'interessat s'hagi donat d'alta en el formulari per a treballar amb nosaltres i / o ens hagi facilitat el seu currículum vitae.
 • Comunicar canvis en la política de privacitat: Notificar o comunicar canvis rellevants en la política de protecció de dades i de privacitat, avís legal o política de cookies o galetes informàtiques.
 • Estadístiques: Realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada. L'empresa li informa que no tractarà les seves dades personals per a cap altra finalitat llevat de les recollides en aquest apartat, llevat dels supòsits en què hi hagi una obligació legal o requeriment judicial. Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l'interessat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals que ens ha proporcionat es conservaran durant el temps necessari per dur a terme el servei sol·licitat o contractat, i fins a un termini màxim de 5 anys a partir de l'última confirmació per part seva de l'existència d'interès en que mantinguem les seves dades. Això s'entén sense perjudici d'una possible conservació més prolongada a l'efecte d'un eventual compliment de les obligacions legals i per a l'exercici i seguiment de les accions legals i judicials que puguin ser pertinents. Transcorreguts els terminis indicats es procedirà a l'eliminació de les dades personals.

Legitimtzació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l'usuari en el moment d'acceptació d'aquesta Política de protecció de dades personals i de privacitat.

Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats de l'tractament de dades personals que s'han identificat amb anterioritat:

 • Reserva, registre i contractació de productes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la relació contractual i, si escau, precontractual establerta entre les parts per a l'execució de la prestació dels serveis i / o productes contractats o sol·licitats pels interessats, i en concret, per l'execució de la reserva dels serveis i productes del nostre establiment que ha efectuat, segons els termes i condicions que consten a l'apartat de termes i condicions de contractació, així com el compliment de les obligacions mercantils, fiscals i comptables que corresponguin. Tot això en base al que preveu l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per la reserva impossibilitarà, per tant, la realització de l'contracte o de les reserves sol·licitades. Per ampliar informació sobre la contractació dels nostres productes i serveis consulti l'apartat Condicions i Termes de Contractació. Un cop feta la reserva, l'interessat rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva.
 • Llibre registre d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria: La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'obligació legal establerta a l'respecte de la recollida, gestió i tramesa als cossos de seguretat competents establerta en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana i altra normativa de desenvolupament. Això en base al que estableix l'article 6.1 apartat c) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat d'allotjar-se a l'establiment.
 • Consultes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la possibilitat de donar resposta a les consultes lliurement plantejades pels interessats. Aquest tractament es realitza en base al que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD.
 • Accès a l’área privada “la meva reserva”: En cas que l'interessat s'hagi donat d'alta com a usuari per poder accedir, consultar, modificar o cancel·lar des del web l'estat de "els meus reserves", la base legal per al tractament de les seves dades és la relació contractual o precontractual existent entre les parts i permetre l'accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l'estat de la seva reserva, així com modificar les dades de la mateixa o cancel·lar-la, en el cas en què s'hagi donat d'alta com a usuari, així com la seva acceptació i consentiment lliure i exprés per tractar les seves dades. Aquest tractament és lícit en base al que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà l'accés a aquesta informació des del lloc web.
 • Publicitat de productes i serveis propis: En cas que l'interessat hagi marcat la casella corresponent a acceptar rebre comunicacions comercials publicitàries (newsletters), la base legal per enviar publicitat sobre productes i serveis és el propi consentiment lliure i exprés de l'interessat, que pot retirar en qualsevol moment, sense que la retirada de l'consentiment per a aquesta finalitat condicioni l'execució de l'contracte de reserva d'habitació, si escau. Aquest tractament de dades personals es basa en el que estableix l'article 6.1 apartat a) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat de subscriure a l'newsletter o de rebre comunicacions comercials amb informació dels nostres productes o serveis. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades". L'informem que té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".
 • Finalització de reserves inacabades: La legitimació per a tractar les dades en aquest supòsit és l'acceptació i consentiment exprés per part de la persona interessada d'aquest tractament perquè l'empresa pugui posar-se en contacte amb l'interessat davant la possibilitat que s'hagi produït algun incident tècnic en el moment de fer la reserva o contratación.Este tractament de dades personals es basa en el que estableix l'article 6.1 apartat a) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per la reserva impossibilitarà, per tant, la realització i conclusió el contracte o de les reserves sol·licitades.
 • Borsa de treball: En cas que l'interessat s'hagi donat d'alta en el formulari per a treballar amb nosaltres i / o ens hagi facilitat el seu currículum vitae, la base legal per al tractament de les seves dades és la seva lliure acceptació i consentiment per tractar les seves dades personals i la avaluació i gestió de la seva sol·licitud d'ocupació, tot això en base al que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà que es pugui gestionar i tramitar la seva sol·licitud d'ocupació.
 • Comunicar canvis en la política de privacitat: La legitimació per a tractar les dades personals en aquest supòsit es basa en la conveniència de comunicar als interessats els canvis que puguin produir-se en la política de privacitat de l'empresa, així com en el seu lliure acceptació i consentiment per a aquest tractament, en base del que que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD.
 • Estadístiques: La legitimació per a tractar dades per a realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada amb efectes jurídics per a l'interessat, es troba la lliure acceptació i consentiment de l'interessat per a aquest tractament, en base del que estableix l'article 6.1 apartats a) de l'RGPD. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".

Destinataris de cessions o transferències de dades.

Les seves dades personals es comunicaran a altres empreses de el grup empresarial (CALIFORNIA GARDEN S.A i Promitel S.L) per a finalitats vinculades a l'tractament de les dades personals dels clients o usuaris. Per al millor compliment dels serveis que ens han estat sol·licitats, facilitem determinades dades a encarregats de l'tractament amb els que tenim subscrits els corresponents contractes en matèria de protecció de dades. En aquests casos, les dades que es faciliten són només les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar. A títol merament exemplificatiu s'enuncien els serveis que poden contractar-se a encarregats de tractament: proveïdors de serveis informàtics, empreses de seguretat, assessorament fiscal, jurídic o legal, etc. La relació anterior es facilita a títol d'exemple i l'empresa pot utilitzar serveis d'empreses pertanyents a altres sectors d'activitat per poder prestar serveis de qualitat. Fora d'aquests casos, no s'ha previst cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. També es facilitarà informació a tercers en els supòsits en què així s'estableixi de manera imperativa per la normativa vigent o quan sigui requerit judicialment (administracions públiques, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat, agència tributària, etc.)

Drets de les persones interessades

L'informem que en la seva qualitat de persona interessada li corresponen els següents drets:

Dret d'accés: qualsevol persona té dret a conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal que tractem.

 • Dret de rectificació: les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació, complementació i / o correcció de les dades inexactes, incorrectes o incomplets.
 • Dret a supressió (també conegut com "dret a l'oblit"): les persones interessades, si ho consideren oportú, tindran dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que els concerneixen, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Dret de cancel·lació: els interessats poden sol·licitar la cancel·lació de les seves dades.
 • Dret d'oposició: els interessats poden oposar-se a el tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils, i en la resta de supòsits que estableix l'article 21 de l'RGPD. En cas que ho sol·liciti, l'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Dret de limitació en el tractament: en determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD els interessats poden sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per exercir o defensar reclamacions. En concret, té dret a limitar el tractament en els supòsits en què:
 • l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti el responsable verificar l'exactitud dels mateixos;
 • el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats de l'tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
 • l' interessat s'hagi oposat a el tractament per motius relacionats amb la seva situació particular a que les seves dades personals siguin objecte d'un tractament basat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable de l'tractament; i / o el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable de l'tractament o per un tercer, mentre es verifica si els motius legítims de l'responsable prevalen sobre els de l'interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, amb la finalitat que es puguin transmetre a un altre responsable, en els termes de l'article 20 de l'RGPD.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: els interessats tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades que produeixi efectes jurídics.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada del mateix. Per retirar el seu consentiment respecte a la remissió de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis Vegeu la secció "Com pot exercir els seus drets?". També podrà donar-se de baixa directament cada vegada que rebi una comunicació comercial per correu electrònic. info@hotelescaliforniasalou.com

Els interessats poden obtenir informació addicional sobre els seus drets a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.agpd.es) oa la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat. gencat.cat)

Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit remès a l'adreça postal (Autovia Tarragona Salou Nº13 CP43840 Salou (Tarragona)) o a l'correu electrònic (info@hotelescaliforniasalou.com), amb l'assumpte "Dades Personals" adjuntant una fotocòpia del seu document d'identitat o qualsevol mitjà anàleg establert en dret.

De quines vies de reclamació disposa?

Si considera que els seus drets no han estat adequadament atesos, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o davant de qualsevol autoritat de control competent.

Informació tractada. Quines categories de dades personals tractem?

Procurem que la informació que sol·licitem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta Política de Protecció de dades i de privacitat.

La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, número d'identificació, país, etc.
 • Adreces postals o electròniques i número de telèfon.
 • Informació economicofinancera, per a la gestió de la reserva i posterior facturació i cobrament de el servei sol·licitat.
 • Dades relatives als productes i serveis contractats (hotels reservats, freqüència, durada de l'estada, hotels reservats amb anterioritat, etc).
 • Codis o claus d'identificació, en el cas que s'hagi donat d'alta com a usuari a l'apartat del web "Les meves reserves" o en el "Club".
 • Dades acadèmiques i Informació laboral, en el cas que hagi decidit inscriure a una oferta de treball o remetre'ns el seu currículum vitae.
 • Dades de navegació en el lloc web. Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.

No es tracten de dades especialment protegides o categories especials de dades.

Les categories d'interessats dels quals tractem les seves dades personals a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o reserves dels mateixos. També es considerarà interessats a les persones que es donin d'alta a la borsa de treball o remetin el seu currículum vitae.

L'interessat garanteix que les dades personals que ha facilitat són veraces i es fa responsable de comunicar a l'empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responent per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

En cas que l'interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha d'haver informat i haver obtingut el consentiment del mateix, d'acord amb la nostra Política de Protecció de Dades i de privacitat. És per això, que en cas que l'usuari hagi introduït dades personals d'un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament dels mateixos per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer les dades del faciliti de el contingut de la present Política de Protecció de dades i de privacitat.

Dades personals que recollim de forma automàtica.

Quan l'interessat visita les nostres pàgines web recopilem certa informació automàticament, fins i tot si a la fi no es realitza cap reserva o contractació. Aquesta informació pot incloure l'adreça IP, la data i l'hora en què s'ha accedit als nostres serveis, informació sobre el maquinari, el programari o el navegador d'internet que faci servir, l'idioma seleccionat, entre d'altres.

Aquesta informació permet millorar els serveis i l'experiència de l'usuari en el lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l'ús i eficàcia de la pàgina web. Llevat que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat al web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l'usuari en base a aquesta informació.

Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.

Enviament de comunicacions

Sempre que l'interessat realitzi una reserva o contracti un servei o producte, se li enviarà un correu electrònic en què es comunicarà la confirmació de reserva o contractació, amb informació de la mateixa. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l'interessat a l'objecte d'informar-qualsevol modificació o novetat relacionada amb la mateixa.

D'altra banda, l'empresa podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a l'efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit.

L'interessat podrà retirar el seu consentiment per rebre qualsevol tipus de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits en l'apartat "Dret de les persones interessades". Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a l'interessat en cada comunicació comercial que rebi via correu electrònic.

Comunicació de dades per part de menors d'edat

Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d'edat. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició hauran d'abstenir de subministrar informació personal al lloc web.

Links a pàgines web de tercers

La nostra pàgina web pot contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d'aquestes pàgines web que no són propietat de la empresa amb relació a l'ús, processament i protecció de dades personals.

Mitjans de comunicació social

La nostra empresa utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors.

Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, i que cadascuna d'elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte a el tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans de fer-les servir.

Modificacions en la política de privacitat

L'empresa es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades i de Privacitat d'acord amb els tractaments de dades que realitzi i amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament al lloc web, de manera que recomana a l'interessat que la revisi periòdicament per estar informat de com l'empresa tracta i protegeix les seves dades personals.

Preguntes i dubtes

Si té algun dubte o pregunta sobre aquesta política de privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a (info@hotelescaliforniasalou.com) amb l’assumpte “Política de Privacitat”.

Subscriure's